Rozstrzygnięcie konkursu „Wszechświat z niczego”

Szanowni Państwo,

takiego konkursu jeszcze u nas nie było. To znaczy tak długo czekającego na rozstrzygnięcie. Może pytanie było za trudne? Ale przecież specjalnie obok zamieściłem recenzję z książki „Wszechświat z niczego”; wystarczyło do niej zajrzeć, a odpowiedź narzucała się sama. Rozumiem, że wakacje, że rozleniwienie po roku szkolnym czy akademickim, że ręka sama chętniej sięga po kufel z piwem niż po książkę. Ale niestety w naszych konkursach zajmujemy się przede wszystkim nauką, do czego zachęcam przy okazji kolejnych trudnych zawodów.

 

 

W tym feralnym konkursie zadaliśmy pytanie:

Jakim cudem z pustej przestrzeni mógł powstać cały Wszechświat?

 

Najszybciej odpowiedzi udzielili:

 

Małgorzata Drozd z Warszawy

„Pustka” wg teo­rii kwan­to­wej jest nasycona ener­gią, cząstki wir­tu­alne powstają i zni­kają. Wszechświaty pączkują „z niczego”, a następnie natych­miast ani­hi­lują. Jednak w niektórych uru­cha­mia się pro­ces infla­cji i rozwijają się dalej. Przestrzeń jest zbędna, gdyż w wyniku podob­nych pro­ce­sów może dojść samorzut­nie do jej wytworzenia. W Wieloświecie ciągle tworzą się i giną wszech­światy, nie­któ­rym udaje się przeżyć, a bar­dzo wyjąt­kowe z tej ogrom­nej liczby wcho­dzą następnie na drogę ewo­lu­cji, rozwijają się i kwitną dalej.

 

Andrzej Uszaruk z Gliwic

Najprawdopodobniej powstał z niczego. W świetle teorii kwantowej pustka tętni cząstkami wirtualnymi, które powstają i znikają. Wystarczy pewne zaburzenie tego procesu (Manitou, Pan Bóg), aby powstało pole inflatonowe (hm… skąd ono?) i rozpoczął się proces inflacji, a tym samym kreacja naszego Wszechświata.

 

Arkadiusz Michalski z Bydgoszczy

Jest to moż­liwe, ponie­waż to, co się uważa za pustkę, w świe­tle teo­rii kwan­to­wej jest nabu­zo­wane ener­gią, cząstki wir­tu­alne bez prze­rwy powstają i zni­kają. Zbędna jest do tego nawet sama prze­strzeń, gdyż w wyniku podob­nych pro­ce­sów może dojść samo­rzut­nie do jej wytworzenia.

 

Wymienieni otrzymują książ­ki Lawrence’a M. Kraussa „Wszechświat z niczego” wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S-ka.

Prześlij komentarzReklama

Senni zwyciezcy

Książka do kupienia w Stalker Books

planeta smierci cover

Książka do kupienia w Stalker Books

Człowiek idzie z dymem - Marek Oramus

Książka do kupienia w Stalker Books

COVER bogowie lema

Książka do kupienia w Stalker Books